MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

ANTREMAN PDF Yazdır e-Posta
ANTREMAN ?LKELER? VE PRENS?PLER?
Antremanlardan en iyi verimin al?nabilmesi antremanla ilgili belirli prensiplerin dikkate al?nmas?n? gerektirir.Bu prensipler antreman?n amac?yla ilgili olarakbiyolojik,psikolojik veya pedegojik kkenli olabilir.
Antreman teori ve metodlar? bu bilgilerin ???g? alt?nda genel prensiplere sahiptir.Antreman?n sistematik olarak dzenlenmesi antreman prensipleri olarak bilinir.
Antreman prensiplerini ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.
1-Sistemlilik
2-Antremana bilinli ve aktif kat?l?m
3-ok ynl geli?im
4-Bran?la?ma
5-Bireyselle?me
6-Antremanda e?itlilik
7-Optimal yklenme
Antreman prensipleri antremanlar?n en iyi ?ekilde organize edilmesi ile ilgili teorik ve metodik bilgilerikapsar
1-S?STEML?L?K
Amalara dnk btn imkanlar?n geerli sistemler dahilinde organize edilmesidir.Antreman?n bilimsel teori ve metodlar ?????nda dzenlenmesi sistematik yakla??m?n gere?idir.Antremanlar belirlenmi? amalar do?rultusunda planlan?p ynlendirilen sportif faali?yetlerdir.Antremanlar?n k?sa ve uzun vadeli performans taleplerine etkili bir ?ekilde cevap verebilmesi k?sa ve uzun vadeli planlama?ar?n ba?ar?s?yla yak?ndan ilgilidir.Sistemlilik antreman uyglamalar?na dnk planlamalarda daha geni? bir kapsam ifade eder.Sistemlilik performans iin gerekli btn ?elerin planlama kapsam?n aal?nmas?n? ve amalar do?rultusunda en etkili sistemlerin planlama iine al?nmas?n? gerektirir.Sistemlilik prensiplerinin en nemli gereklerinden biri,planlamad?r.Fakat bir sporun sadece antreman faaliyetlerini esas alan planlaman?n sistemlilik a?s?ndan bir de?eride olamaz.nki performansta antreman sreleri ile birlikte etkili olan daha birok faktr vard?r.Sistemlilik prensibi gere?i sporcunun gnlk ya?ant?s?n?n planlanmas?ndan biyolojik geli?iminin planlanmas?na kadar ok de?i?ik kapsamda planlamalar yap?l?r,planlama modelleri olu?turulabilir.Antreman alan?nda olduka fonksiyonel olan y?ll?k planlamalardan ba?ka daha uzun sreleri kapsayan ereve planlamalarda yap?lmaktad?r.Bunlar?n en yayg?n olanlar? 2-4 y?ll?k yetenek seimi modelleridir.8-16 y?ll?k antreman ya?ant?s? planlama rnekleri vard?r.Demekki sistemli yakla??m antreman srelerinin do?al bir paras? ve performans?n temel z ?artlar?ndan biridir.
2-Antremana bilinli ve aktif kat?l?m
Antrenr ve sporcunun amalar do?rultusunda grevlerinbi bilinli bir ?ekilde stlenmesini gerektirir.Sporcu yapt??? al??malara? gerekleri ve amalar? do?rultusunda bilinli olmal? ve bu amalar do?rultusunda ki?isel bir aba gstermelidir.Antrenr ise aktif roln sadece antreman s?ras?nda yapmamal?d?r..Sporcusunun gnlk ya?ant?s?n?n planlanmas?ndada grevi oldu?unu unutmamal?d?r.Antrenr sporcunun ki?isel sorumluluklar?n? stlenme yakla??m?nda olmal?d?r.Antrenr k?sa ve uzun vadeli antreman hedefleri do?rultusunda sporcular?da bilinlendirmelidir.Bunun amac? sporcunun grevinin bilincinde olmas?n? sa?lamakt?rBunun sonucunda sporcu antremanda daha ok aba gstrecek ve antreman d???ndaki ki?isel ya?ant?s?ndadad sormluluklar?n?n bilincinde olacakt?r.geli?imin lme ve de?erlendirilmeye tabi tutulmas? antreman?n bilinli ynlendirilmesi a?s?ndan nemlidir.Bylece hedeflere ula?abilme a?s?ndan daha ba?ar?l? bir yol katedilir.Antrenrn gzlemlere dayanan de?erlendirmeleride antreman?n bilinli ynlendirilmesinde son derece nemlidir.Sporcular?n kendi kendilerine de?erlendirmelerine imkan sa?layacakbilgi dzeyine getirilmeleride yine antrenrn grevidir.Sporcular genellikle antreman d???nda gerekli aba gsterme e?iliminde olmazlar.halbuki zorunlu al??malar d???ndaki zamanlarda birok geli?tirici al??ma yap?labilir.Sabahleyin okula ve i?e gitmeden nce sporcu antremana ek olarak tamamlay?c? aktiviteler yapmal?d?r.Tamamlay?c? aktivite antremanlar? sporcunun performans?n? olumlu etkiler.Sporcunun genel kuvvet geli?iminin h?z?n? ,yeteneklerini,esteti?ini ve dayan?kl?l???n? artt?r?r.Sporcu rolnn ne lde bilincinde ise o antrenrn i?i o lde kolayd?r.
Antrenr zellikle sporcunun antremana aktif kat?l?m?n?n gere?i olan sporculuk grevi hakk?nda bilinlendirmelidir.Gerekti?inde antremanlar?n dzenlenmesi ,ba?ka bir zamana al?nmas? gibi konularda sporcuya dan??abilir.Baz? durumlar sporcunun insafiyetine b?rak?labilir.Bu ?ekilde sporcunun samimi olarak sorumluluk yklenmesine al???l?r.
3-ok ynl geli?im
ok ynl geli?im al??malar? bran?lla?ma ve yksek performans?n temelini olu?turur.Uzmanl?k ve yksek peformansa giden temelde ok ynl fiziksel geli?imin yapt???n? ileri sren Bompa ok ynk fiziksel geli?imi ?yle tan?mlamaktad?r;
"ok ynl fiziksel geli?imin temeli ,btn insan organlar?n?n,sistemlerininve fiziksek psikolojik metodlar?n aras?ndaki birbirine ba?l? ili?kileri geli?tirmektir.zellikle antreman kariyerinin ba?lang?c?nda ok ynl geli?im birinci plandad?r.nk ok ynl geli?im ileriki bran?la?ma ve yksek performansa ula?ma a?s?ndan temel alt yap?y? olu?turmaktad?r.Sporcunun antreman ya?ant?s?nda oldu?u gibi,y?ll?k antreman periyotlamas? ba?lar?nda zellikle haz?rl?k periyodunda al??malar ok ynl bir karakter arz eder.Bu durum sistematik tutarl?l?k ifade eden bir benze?medir.
Bilindi?i gibi y?ll?k periyotlamadaki haz?rl?k devresi al??malar?, daha sonraki al??malar iin temel te?kil eder.ok ynl geli?im antreman?,yksek performansa dnk antremanla kar??la?t?r?ld???nda daha geni? bir kapsama sahiptir.Bu durum ok ynl geli?imin do?as? gere?idir.ok ynl geli?im antremanlar? ile organizma ok geni? bir kapsamda antrene edilir.Bu al??malar organizman?n fonksiyonel,genel sportif elveri?lili?i ve sporcunun motorik yetenekleriningenel geli?imin sa?lanmas? a?s?ndan son derece nemlidir.
ok ynl geli?im,sporculara gelecek iin en elveri?li sportif alt yap?y? sa?layacak ?ekilde planlanmal?d?r.zellikle antreman ,kariyer ba?lang?c?nda 1. planda olan ok ynl geli?im al??malar?,bren?la?ma ve yksek performans a?amas?n?n alternatifi de?il alt yapp?s? oldu?u sre ve dzeyde ele al?nmal?d?r.
4-Bran?la?ma
Sportif bran?la?ma herhangi bir spor dal?n?n perfpormansa,karaktere dnk zelli?ini ifade eder.Bran?la?man?n gere?i olarak antremanlar zelle?ir.Bran?a zel yo?un eksersizlerin sonucu bran??n karakteriyle uyumlu bir ?ekilde sporcuda fonksiyonel,morfolojik(Biim),adaptasyon(uyum) geli?ir.Bu bran?sal adaptasyon elit sporcularda hat safhadad?r.Bran??al yo?un antremanlara ba?l? olarak meydana gelen st dzey adaptasyon bran??n biyolojik,psikolojik,teknik taleplerini kar??lamaya dnktr.
Bran?la?man?n yksek performans talebini do?urdu?u bir zorunluluktur.Bu yzden gnmzde spora ba?lama ,bran?la?ma ve yksek performansa ula?ma dnemlerinin tespiti ok nemlidir.Antreman biliminde bu alanda belirlenmi? kriterler hata pay?n? en aza indirme a?s?ndan faydal?d?r.Bununla birlikte her zaman ve ?artta geerli olacak bir kriter belirlemek mmkn de?ildir.??te bu noktada antrenrlerin kapasitesi ve bilgisi devreye girecektir.Antrenr bran?la?ma devresini her sporcu iin zel olarak de?erlendirecektir.Aksi taktirse sporcuda maksmum verim beklenenden az olur.Spora ba?lama ve bran?la?ma ya??n?n yanl?? belirlenmesi bariz hatalara sebeb verecektir.
5-Bireyselle?me
Bilindi?i gibi btn bireyler di?erlerinden farkl? zellikleriyle bireysel ayrcal?klara sahiptirler.Bireylerin psikolojik, biyolojik ve entellektel kapasite a?s?ndan standart olmayacaklar? a?kken antreman?n standart dzenlenmesi asla d?nlemez.Performans bireysel ayr?l?klardan byk lde etkilenir.?u halde antreman bireye zel dzenlenebildi?i takti?rde ba?ar?l? olabilir.Antreman?n bireyselle?tirilmesi modern antreman?n en nemli kurallar?ndan biridir ve bu bir gere?e dayanmaktad?r.Her sporcunun ki?isel olarak kendi yeteneklerine potansiyeline,?renebilme kabiliyetine gre davran?lmal? ve antreman dzenlenmelidir.Her sporcuya zel bir antreman uygulanmas? antreman?n bireyselle?tirilmesi olarak adland?r?l?r.Bu ok say?da sporcusu olan bir antrenr iin elbette zor bir uygulama olacakt?r.Bu durumda antrenr antremana bireysel cevaplar? benzer olan sporcular? ayn? guruplar iinde toplamala?d?r.Bylece her bir bireye zel bir program yap?lmasa bile belli guruplara zel programlar yap?labilir.Tak?m sporlar? a?s?ndanda antreman?n bireyselle?tirilmesi mant??? ayn?d?r.Tak?m organizasyonu ile eli?meyecek ?ekilde tak?m?n genel program? yan?nda her bir sporcu iin bireysel programlar yap?lmal?d?r.Antreman?n bireyselle?tirilmesi a?ka antrenrden kapasite ve zveri istemektedir.Antrenr sporcusuna zel gerekli al?may? sarfetmelidir..?ampiyon sporcular?n programlar?n? haz?r reete olarak uygulama yoluna gidilmemelidir.Hi bir ?ampiyonun antreman program?ndan ikinci bir ?ampiyon ?kart?lmas? beklenmemelidir.
6-Antremanda e?itlilik
Gnmzde modern antreman anlay??? sporculara gemi?e nazaran daha zor grevler yklemektedir.Srekli artan performans taleplerinin gere?i olarak toplam al??ma sresi ve yo?unlu?undaki art??, daha a??r eforlar? ve b?kt?r?r deydeki tekrarlar? icra etmesi gerektirmektedir.Bilindi?i gibi yksek perfrmansa dnk antremanlar belirli eksersizlerin yo?un tekrar?n? esas al?r.Antreman?n monotonlu?u; a??r? stres ,y?lg?nl?k,motivasyon d?kl? gibi performans? olumsuz etkiliyen durumlara yol aabilir.Buda antremanda e?itlilik prensibiyle a??labilir.
Bir antrenr program?n? haz?rlarken ;antreman derslerinde ve programda byk bir e?itlilik olacak ?ekilde olmas?na dikkat etmelidir.Amac?na uygun olan btn hareketleri ve yetenekleri gz nnde bulundurmal? ve bunlara hergn alternatif sunacak ?ekilde farkl? dzenlemelidir.Stresli antremanlar?n sonuna e?lence karekterli sportif faliyetleri ,oyunlar? koyarak stresi elmine edecek bir e?itlilik sa?lamal?d?r.Bu oynlar resmi kural gerektirmeyen ve sporcuyu son derece serbest b?rakan karakterde oyunlar olmal?d?r.
7-Optimal yklenme
Organizmada en etkili geli?imi sa?lamak yklenmelerin optimal planlanmas?yla mmkndr.Optimal bir yklenmenin planlanmas? ,biyolojik,psikolojik ve metodik esaslar? dikkate almay? gerektirir.Optimal yklenmeyi planlama a?s?ndan organizman?n yklenmeye adaptasyon sresinin iyi bilinmesi gerekir.
Organizma antremana tabi tutldu?unda bir ba?ka deyi?le organizmaya ykleme yap?ld???nda organizman?n normal biyoloji durumu de?i?ir..Organizma normal biyolojik durumu de?pi?tirecek uyaranlarla kar?? kar??ya kald??? zaman ?u s?nular do?ar
1-Yiyecek stokunun bo?almas? (Enerjininelde edilmesi iin biokimyasal yak?lmas?)
2-Merkezi sinir sisteminde yorgunluk
3-Hcre dzeyinde ve kanda laktik asitte art??
Bu sonlar fonksiyonel kapasitenin d??n ifade eder.Buda yorgunluk safhas?d?r.Bunu takip eden dinlenme yenilenme safhas?nda Enerjinin biokimyasal kaynaklar?n?n toparlanmas? ba?lar.Vucudun genel toparlanmas?n?n ise daha yava? seyretti?i kabul edilmektedir.Bu iki safkhada incelenebilir.
1-Yklenme ve yorgunluk safhas?:Yklenme ile birlikte organizmada yorgunluk olu?ur.Dolay?s?yle verim d?er.Normal biyolojik i?lev bozulur.Enerjinin biokimyasal kaynaklar? bo?al?r.
2-Dinlenme,yenilenme ve tamlama safhas?:Dinlenme ile birlikte enerjinin biokimyasak kaynaklar? yenilenir.Yenilenme normal biolojik durumu sa?lar fakat yenilenme (tamlama) bununla kalmay?p normal biyolojik durumun zerinde bir potansiyel ol?u?turur ki buna fazla tamlama denir.Fala tamlama potansiyelinde en iyi ?ekilde yararlanmak iin iki ykleme aras?ndaki srenin do?ru ayarlanmas? gerekir.En iyi ayarlama fazla tamlaman?n zirvesinde ikinci yklemenin ba?lat?lmas?d?r.Bylelikle birinci yklemeden sa?lanan btn potansiyel kullan?lm?? olacakt?r.Verimli bir antreman?n fazla tamlama olu?turma sresi yakla??k 24 saattir.Fakat antreman?n e?itlili?i ve yo?unlulu?una gre bu e?itlilik gsterebilir.Bununla birlikte elit sporclar genellikle 24 saat arayla tamamlama etkisi ortadan kalkmadan ikinci yklemeye girerler.Optimal yklemelerde fazla tamlama 1,5 ile 3 gn ierisinde meydana gelir.Bu dikate al?narak msabaka dneminde yap?lacak ykleme ve msabakalar aras?ndaki sre iyi ayarlanmal?d?r.
Yk art??? polanlan?rken bio-motor yeteneklerin geli?tirilme sistemati?i ve organizman?n e?itli fonksiyonlarn?n antremana devam? dikkate al?nmal?d?r.Aamal? ykleme yntemi ierisinde iyi zamanlamalarla ,?ok yklemelerle planlanmal?d?r.?ok yklemeler ancak st dzey elit sporcularda yap?lmal?d?r.Yklemede artt?r?mda ?u noktalara dikkat edilmelidir.Bu yntemin uygulanmas?nda bireysel performans dikkate al?nmal?d?r.Performanstaki ?ok art?? stabil olmayabilece?i gibi sakatl?klar,a??r? stres gibi problemler?de berabeinde getirebilir.Sr antreman riski serinde durulmal? sporcular di?er dnemlere nazaran daha dikkatli izlenmelidir.?ok ykleme sonras? organizmaya yeterli dinlenme sresi tan?nmal?d?rki geli?im stabil olabilsin.
Yklenme trne ba?l? rejenerasyon sreleri
Yklenme Rejenerasyon%90-95 Rejenerasyon%100
Aerob 12 saat 24-36 saat
Kar???k(Aerob-Anaerob) 12 saat 24-28 saat
Anaerob 12-18 saat 48-72 saat
Maksimum kuvvet 18 saat 48-72 saat
Nromuskuler(teknik abukluk) 18 saat 72 saat
 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com