MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

?LKELER? PDF Yazdır e-Posta
?LKELER
Taekwondoda Genel Kaideler
1-Nezaketken,kibarl?k
2-Drstlk
3-Azim,h?rs
4-Nefsi kontrol
5-Cesaret

Taekwondo Yemininde olmas? gereken uluslararas? prensipler.
Taekwondo prensiplerine ba?l? kalmak
E?itmenlere ve kemer ve ya?a byk olanlara sayg?l? olmak
Taekwondoda ?rendiklerini asla ktye kullanmamak
zgrl?n ve adaletin ?ampiyonu olmak
Dnyada bar???n te?ekklne katk?da bulunmak.

Taekwondocunun karakter yap?s?
Drst ol ve her zaman adaletli davranmal?
Herkese kar?? sayg?l? ve yard?msever olmal?
Sad?k olmal?,kibarl?ktan ayr?lmamal?
Taekwondo prensiplerini akl?ndan hi ?karmamal?d?r.


OCUKLAR ??N VAZGE?LMEZ B?R SPOR
Taekwondo ya? limiti olmayan ve her ya?ta yap?labilen bir spordur.bilhassa ouklar iin vazgeilmez bir spor dal?d?r.ouklar bilhassa taekwondoya bir oyun niyetiyle ba?larlar ve bu sredede reaksiyon kabiliyetleri artar,di?er sporculara sayg?y?, kenidilerinin eksik ve stn yanlar?n? ve bunlar? tekafi yolunu ?renirler.Taekwondo msabakalar? ise ouklarda byklere gre farkl?l?k gsterir.Resmi msabaka ya?una gelmiyen ouklarda msabakalar esnas?nda byklere gre daha kal?n koruyucu elbiseleri giydirilir ve ba? k?sm?na vurma yasaklan?r.

TAEKWONDO TEHL?KEL? B?R SPORMUDUR

WTF Taekwondoda ba?a vurmak serbest oldu?u iin Full Kontack dedi?imiz Sporlar kategorisinde say?lmaktad?r.Ancak pratikte taekwondo san?ld??? kadar tehlikeli de?ildir.Msabaka ya??na gelmemi? ve gerekli kemere ula?amam?? ouklarda ba?a vurmak yasaklan?r .Msabaka ya??na gelmi? sporcularda ise belli bir kemer seviyesine ula?mas? beklenir.Ma esnas?nda denk kemerlerin msabakalar? ile tehlike arzetmez.Bu nedenle taekwondoda sakatlanmalar ve nakavtlar ok nadir olur.Ayr?ca msabaka esnas?nda vucut ve ba? iin tm koruyucu tedbirler al?n?r.Buna ra?men ba?a gelen bir darbede ki?i K.O.ile yani hakem karar? ile ma? nakantla kaybetmi??e 3 ay sre ile msab?k yar??malardan uzak tutulur.Bu nakavt ay sonraki yar??malardada tekrarlanm???a o ki?i bu ez 6 ay yar??ma harici b?rak?l?r.E?er 6 ay sonra bir tekrarda o ki?i tamamen Taekwondo msabakalar?ndan men edilir.
ITF taekwondo semi -kontack kategoride msabakalar dzenler.Bu msabakalarda ba?a vurmak yasakt?r.Ancak her nas?lsa burdada yze yumruk atmak serbesttir ki vuru? hedefini tam bulmadan teknik gsterilerek kesilir.Yinede burada bir sporcu yze daha ok darbe al?r.Ancak burdada koruyucu eldivenlerle ve ba?l?klarla gerekli tertibatlar al?n?r.
 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com