MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

TAEKWONDO NED?R? PDF Yazdır e-Posta
TAEKWONDO NED?R?
Mant???n d?? sanat? olarak tabir edebilece?imiz Taekwon-Do,kelime olarak.el ve ayakla yap?lan vuru?lar?n ilmi,felsefesi anlam?na gelir.Bunu ?yle a?kl?yabiliriz.TAE.Ayak vuru?lar?,KWON: el vuru?lar? Do.isebu d?? sanat?n?tatbiki esnas?ndaki izlenilecek yolun ve d??n felsefesi degerlerinin genel ad?d?r.Ki?i istedi?i kadar esnek ,istedi?i kadar gl el ve ayak vuru?lar?na sahip olursa olsun e?er do kurallar?n? uygulam?yor ve bu sporu sadece d?? sporu olarak gryorsa Takwondocu s?fat? ta??yamaz.Zira taekwondo bir sald?r? de?il 20 yzy?l? a?k?n bir zamandan beri korede ba??ms?z olarak geli?tirilmi? ve uluslararas? a?da? bir nitelik kazanm??olan savunma sporudur.Taekwondonun ba?l?ca zelli?i ?plak el ve ayaklarla rakibe kar?? geli?tirilen savunma tekniklerini ieren bir msabaka sporu olmas?d?r.
Taekwondonun tm hareketleri.bu sporun d?mana kar?? savunma amac?yle geli?tirildi?inden bu gne kadar,savunma ruhunun e?emen oldu?u bir temel zerine kurulmu?tur.Dolay?s?yla bu sporu sald?r? olarak kullanan kimseler bu sporun ana ilkelerinden uzakla??rlarki taekwondo caimas? iinde yer alamazlar.Vucutlar?n?n tm organlar? ile ,kendilerini savunmak iin sper tekniklerle e?itilmi? olan taekwondocular?n yanl?z fiziksel gleri de?il,dahada nemlisi kendlerine olan gvenleri,herkese kar?? sayg?l? olmalar? ve disiplinleri daha ok n plana ?kar.Taekwondocu iin btn vucut bir savunma silah?d?r.Sald?rganlar? elleri yumruklar? ayaklar? veya di?er organlar? vas?tas?yla kolayl?kla tesirsiz hale getirme yeteneklerine sahiptirler.
Taekwondo ki?inin gven duygusunu geli?tirmesi bak?m?ndan byk neme sahiptir.Kendine gvenen insanlar daha zay?f olanlara kar?? alak gnll ve ho?grl olurlar.Her kaba kuvvetin arkas?nda ki?inin asl?nda kendi nefsini ve benli?ini ne ?karma duygusu yatar.Bazen sudan sebeplerle,korkun cinayetlerin i?lenmesinde sebep olan ?ey,o sebebin cisim olarak de?eri de?il,ki?ideki benli?ini ispat duygusudur,
Taekwondocu bu nedenle kendini savunma ve kar??dakini berteraf etme konusunda e?itimli oldu?undan asla kendini ispata kalk??maz .nki ispat? zaten devletin verdi?i diplomad?r.Bu nedenle sab?rl?d?r.Hi bir taekwondocunun sokak kavgalar?na kar??t??? ve bir ki?iyi incitti?i vaki de?ildir.Hatta basit arbedelerde taekwondocu,tokat yemeyi bile gze al?r incinir ama gururu k?r?lmaz ve ald?rmaz.Ne zaman cana kas?t olursa sald?ran?nda iyili?i iin mdahaleci olur.
Yeni ba?l?yan bir ?renciye do?al olarak egsersizler ve disiplin ortam? zor gelebilir. Ancak s?k? ve disiplinli bir al??ma ile sonuca yakla??l?r. Bu srenin uzunlu?u manevi yap?s?na gre ?rencinin sab?r ve dayan?kl?l???n?n gstergesi olarak bu vas?flar? kazanmas?n? sa?lar.Ba?ar?ya ula?mak iin ?renci sab?rl? ve dayan?kl? olmak zorundad?r.Bunun ba?ka alternatifi olmad???na gre,ba?arabilen ?renci belki fark?nda olmasada ,sab?r ve dayan?kl?l?k gibi gerektende insanl???n ihtiyac? olan iki vasfa sahip olmu? olur
TAEKWONDO al??malar? birka k?s?mdan olu?ur.
1=poomse
2=Hyank:Temel teknik kurallar?,kltr fizik, temel teknik al??mas?,ellik al??mas?,ikili al??ma
3=Msabaka
4=K?r?? t?r.
al??maya ba?amadan ?renci salona ve hocas?na selam verir.
salonda
1=sessizlik
2=sigara imemek
3=salonda uygun k?yafetle dola?mak
4=selamlama gibi do kurallar? geerlidir.
Taekwon-do akli ve ruhi beceriye dayanan,bedeni ve ruhi geli?meyi sa?l?yan, her ya?taki insana hitap eden bir ahlak sporudur.
D?nlecek olursa;e?er Do olmasayd?,kat? duygu ve d?nceye sahip ki?iler ki , bu insanl?g?n olu?undan beri vard?r,?rendikleri teknikleri ve al??mayla elde ettkleri gc gnlk ya?ant?lar?nda ho?lanmad?klar? ki?ilere uygulard?.Yine eger Do olmasayd?, yeti?tirilen ?renciler toplum iinde birer patlamaya haz?r bomba gibi dola?a bilirlerdi.??te Do'nun nemi budur.Hersporcun denetlenmesi zordur.Ancak onlar? yapt?klar? sporu ki?iye temiz ahlak stn karakter,sab?r ve dayan?kl?l?k kazand?rd??? olgusu a??lan?rsa ba?ar? elde edilir.E?er ara?t?r?lacak olursa ,hemen hemen tm uzakdo?u sporler?n?n kurucusu Rahip yadaBudisttir.Demek oluyorki TAEKWON-DO dadece el ve ayakla yap?lan bir dv? de?ilrhi bir motivasyondur.Erken ya?ta ba?lan?lan taek wondo ou?un kendine gven duygusunun artmas?na ,DO jank kurallar? erevesinde toplum iindebu sayg? kltrnn geli?mesine byk katk? sa?lar.Taekwondo ,selam ile ba?lar selam ile biter.Sporcuda aranan en nemli nitelik sayg? ve disiplindir.
TAEKWONDO NEZAKETLE BA?LAYIP NEZAKETLE B?TER
Sporcu salona girdi?inden itibaren tm ciddiyetiyle bayra?? ve hocas?n? selamlar.Ayn? ?ekilde hocas?na onlara e?ilerek kar??l?k verir.Bu dsiplin al??ma bitene kadar devam eder.Taekwondocu herzaman Adil,tarafs?z,hakl?dan yana ve vatanperver olarak yeti?ir.

 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com