MÜSABAKA SONUÇLARI
HABERLER?N?Z ?Ç?N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Görü?, öneri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gönderebilirsiniz...

PDF Yazdır e-Posta

2002 de kurulan Performans Spor Kulübü Çok amaçl?l?ktan öte a??rl?kl? olarak Taekwondo Sporunu Karaman’da tan?tmak yaymak ve ula?abilece?i en yüksek seviyeye ta??mak amac?yla kurularak çal??malar?na aral?ks?z devam etmektedir. 10 y?l?na giren kulüp Türkiye ?ampiyonalar?nda birçok birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyalar? alarak Karaman’da Taekwondoyu sevdirdi.  ?u anda Kulüp bünyesinde aktif olarak Taekwondo-Bisiklet devam etmekle beraber Kicboks-Boks-Atletizm ve Da?c?l?k’da bulunan bran?lar aras?ndad?r.

AL? CAN K?MD?R?
1981 Y?l?nda Duran ?im?ek yönetiminde Taekwondo sporuna ba?layan Performans Spor Kulübü Ba?kan? ve Antrenörü Ali Can 1986 y?l?na kadar çal??malar?n? sürdürdü ve vatani görevi yapmak için ara vermek zorunda kald?. 1986 ya kadar yard?mc? antrenör ve müsab?k olarak Karaman’?n Konya'ya ba?l? olmas? dezavantaj?n? ya?ad?. Rakipleri Metin ?ahin ve Ali ?ahinin çok iyi olmalar? ve Karaman’?n ?artlar?n?n çok kötü olmas?ndan dolay? Konya'y? a?amad?. Bir süre Fulcontak çal??arak paral? maçlara girdi. Askerlik görevinin bitmesiyle birlikte tekrar Taekwondo ya ba?lad? yard?mc? çal??t?r?c? olarak hocas?n?n yan?nda spora devam etti .Ekonomik ?artlardan dolay? 1991 y?l?nda Taekwondo’ya ara vermek zorunda kald?.
2002 de akl?ndan ve yüre?inden ç?karamad??? Taekwondo’ya tekrar geri döndü ve büyük fedakârl?klar yaparak Performans Spor Kulübü’nü kurarak çal??malar?na ba?lad?.

2011 Y?l?nda ?talya'da Mesterler Avrupa ?ampiyonas?na 2013 y?l?nda yine Masterlerde Dünya ?ampiyonas?na ve ayn? y?l içerisinde Macaristan da Milli tak?m ad?na kat?ld??? ?ampiyonada ikinci olarak tamamlad?. 2014 y?l? içerisinde Milli Tak?mlarda Antrenör olarak görev ald?  ve k?sa zaman içerisinde de yeti?tirdi?i sporcular ile Ulusal ve Uluslar aras? bir çok  dereceler almay? ba?ard?..

Ulusal ve Uluslar Aras? Kazan?lan Madalyalar

30 –Türkiye Üçüncülü?ü.

15 -Türkiye ?kincili?i.

23- Türkiye Birincili?i.

12-Uluslararas? Birincilik.

4-Uluslararas? ?kincilik.

1- Balkan Üçüncülü?ü

3- Balkan Birincili?i.

2- Avrupa Üçüncülü?ü.

1 - Avrupa Birincili?i

2 – Dünya Üçüncülü?ü.

Â

2007 Y?l?nda erdo?antaekwondo sitesinin düzenledi?i Türkiyenin en ba?ar?l? Antrenörü anketinde 2007 y?l?n?n en ba?ar?l? antrenörü seçildi.

2010 y?l?nda karaman taekwondo il temsilcisi olarak gösterdi?i ba?ar?dan dolay? T.T.F ba?kan? Metin ?ahin taraf?ndan plaket ile ödüllendirildi.

2010 y?l?nda Poomse Türkiye ?ampiyonas? Karaman ilinde ba?ar? ile yap?ld? il temsilcisi olarak T.T.F. B?k. taraf?ndan plaket verildi.

T.T.F. B?k. Metin ?ahin taraf?ndan 2011 y?l?nda alt yap? çal??malar?nda gösterdi?i ba?ar?l? çal??malar ve türkiye ?ampiyonalar?nda sakinli?iyle 2011 y?l?n?n en centilmen antrenörü seçildi.

2012 y?l?nda ?lki düzenlenen 1. geleneksel bas?n özendirme yar??mas?nda Karaman ilini sporda en iyi tan?tan Antrenör seçildi.

2010 Paraolimpik Dünya Taekwondo ?ampiyonas? RUSYA Senpetersburk Kafile ba?kan? olarak kat?ld?.

2012 Gençler Dünya Taekwondo ?ampiyonas? B. gurubu Antrenörleri MISIR.

2012 Gençler Dünya Taekwondo ?ampiyonas? MISIR.

2011 Y?l? ALMANYA aç?k Taekwondo ?ampiyonas? sporcum Ay?egül ile ?brahi Sönmezate? hocam?z?n salonunda antreman görüntüsü.

2011 YILIN almanya Aç?k Taekwondo ?ampiyonas? ?brahim hocam?z?n evinde tek kelimeyle harika küçük bahçesi.

2011 FIRANSA Geziden bir görüntü.

2011 Y?l? Masterler Avrupa ?ampiyonas? ?TALYA /Li?nano Erkan Tokay ile birlikte.

2010 Gençler Türkiye ?ampiyonas? karde?im Aydo?an Reçber ile birlikte.

2010 Y?ld?zlar Türkiye ?ampiyonas? dostlar?m Kayseriden Bekir Çakmak ve ?zmirden Ümit Yurtsever.

2012 Antalya Antrenör ve Hakemler ??ti?are Toplant?s?ndan doslar?m?zla bir görüntü.

2010 salonumuzdan görüntü Gül?ah,Ay?egül,Beyza ve Eylem.

2011 Sponsorlar?m?z ?hsan Duru ve Emin Duru beyler ve ?kizlerim Selçuk ve Selahattin.

2011 GÜRC?STAN Y?ld?zlar Avrupa ?ampiyonas? Dönü?ü 33 kg. da Selahattin Akba? Avrupa ?ampiyonu oldu Müdürlükte Kutlama görüntüsü.

performan spor kulübü salon yaz?hanesi.

performans spor kulübü çal??ma salonumuz.

2012 performans spor kulübü sporcularla antremandan görüntüsü.

2012 Y?ld?zlar Türkiye ?ampiyonas? Samsun K?z?m Eylem ile maçtan görüntü.

1985 ?im?ek spor salonu Sporculuk zaman?mdan bir görüntü.

1985 ?im?ek Spor Slonundan bir görüntü gennçli?imiz.

2012 Karaman Minikler Turnuvas? Antrenörler Sadullah Bacaks?z ?brahim Kafal? Halil Acarl? ve ben.

 

AYIN KULÜBÜ

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Türkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com