MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

Siyah Ku?ak ve Dan Terfi S?navlar? PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cuma, 25 Kasım 2016 11:17

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Taekwondo Siyah Ku?ak Dan ve Terfi S?navlar? a?a??da belirtilen yer ve tarihlerde yap?lacakt?r.

Ku?ak S?nav Talimat? [ MS Word Dosyas? ]

ANTRENR VE SPORCULARIN D?KKAT?NE

Federasyonumuzca gemi? y?llarda yap?lan Dan s?navlar?n?n Federasyonumuz sicil sistemine i?lenirken tespit edilen e?itli nedenlerden dolay? (Dan s?nav talimat?na uyulmamas?; Komisyon Ba?kan ve yelerinin yo?unluktan dolay? s?nav s?ras?nda sehven ya?? ve/veya sresi dolmadan s?nava al?nmalar?; s?nav dekontunu s?nav tarihinden sonra yat?rmalar? vb.) Dan terfisi yap?lmayan ki?ilerin tespiti amac? ile s?nava girenlerin dosyalar?n?n kendileri taraf?ndan incelenerek, uyumsuzluk tespit etmeleri halinde Federasyonumuzdan bilgi almalar? gerekmektedir.


nemle duyurulur.


Taekwondo Federasyonumuzun 2016 y?l? faaliyet program?nda yer alan Taekwondo Siyah Ku?ak Dan ve Terfi S?navlar? ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yap?lacakt?r.

??tirakilerin kendi imknlar? ile kat?lacaklar? s?nava ekteki bilgi formunu doldurarak kat?lmalar? gerekmektedir.

Siyah Ku?ak s?navlar? a?a??da belirtilen talimata uygun olarak yap?lacakt?r.

A ) A?a??da belirtilen ?llerde G?ptan Pum/1.Dana, 1.Dan/Pumdan 2.Dan/Puma gei? s?navlar? yap?lacakt?r.

24 Aral?k 2016

ISPARTA :
I??k Kent Spor Salonu
SAKARYA :
Ltf Yaman Spor Salonu
MERS?N :
7. Blge Spor Salonu
KIR?EH?R :
A??kpa?a Spor Salonu
TRABZON :
19 May?s Spor Salonu
SAMSUN :
Atatrk Spor Salonu
D?YARBAKIR :
K?kler Mahallesi Spor Salonu

------------------------------

B ) A?a??da belirtilen iller ve tarihlerde G?ptan Pum/1.Dana, 1.Dan/Pumdan 2.Dan/Puma, 2.Dan/Pumdan 3. Dan/Puma, 3.Dan/Pumdan 4.Dan/Puma, 4.Dandan 5.Dana gei? s?navlar? yap?lacakt?r.

24 - 25 Aral?k 2016

?STANBUL :
Pendik Kurtky Spor Salonu
?ZM?R :
Gaziemir Spor Salonu
ANKARA :
?smet Iraz Spor Salonu

------------------------------

Ku?ak derecelerinde bekleme srelerini dolduran sporcular s?nava girebileceklerdir.
( Sresi dolmayanlar s?nava al?nmayacakt?r. )

 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com