M▄SABAKA SONUăLARI
HABERLER?N?Z ?ă?N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

G÷rŘ?, ÷neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese g÷nderebilirsiniz...

PDF Yazd─▒r e-Posta
Administrator taraf─▒ndan yaz─▒ld─▒.   
Pazartesi, 14 Kas─▒m 2016 09:21

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 y?l? Faaliyet Program?nda yer alan ve mŘsabaka kurallar?nda yap?lan yeni de?i?iklikleri de išeren Antren÷r ve Hakem Geli?im Semineri Aral?k ay?nda 3 grup halinde Antalyaĺda yap?lacakt?r.

Antren÷r ve Hakem Geli?im Semineri'ne kat?lacak olan kat?l?mc?lardan antren÷r ve hakem olanlar, tercih ettikleri seminere kat?ld?klar? takdirde hem antren÷rlŘk hem de hakemlik vizeleri yap?lacakt?r.

EK-1 Form

á

á

Kat?l?mc?lar išin vize Řcretleri a?a??daki gibi olacakt?r;
- Hakem Geli?im Seminerine kat?lacaklardan: 500,00 TL
- Antren÷r Geli?im Seminerine kat?lacaklardan: 550,00 TL
- Antren÷r ve Hakem ikisi birlikte vize yapt?racaklardan: 650,00 TL


SEM?NER?N UYGULAMA ESASLARI A?A?IDA BEL?RT?LM??T?R.


1.Federasyonumuz ile Genšlik Hizmetleri ve Spor ?l MŘdŘrlŘklerinin 2017 y?l?nda organize edecekleri faaliyetlerde g÷rev almak isteyen Antren÷r ve Hakemler ile Halk E?itim Merkezilerinde g÷rev alacak Antren÷rlerin bu Geli?im Seminerine kat?lmalar? zorunludur.


2. Bu seminer, ayn? zamanda 2017 y?l? vize uygulamas? amac?n? da ta??d???ndan, seminere kat?lmayan Antren÷r ve Hakemlerimiz her tŘrlŘ faaliyette g÷rev alamayacaklar? gibi, Antren÷rlerimiz illerinde kulŘp, ÷zel spor salonu, dernek vb. yerlerde yap?lan GIP imtihanlar?nda da "S?nav Komisyon Ba?kan?" olarak da g÷rev yapamayacaklard?r.


3. Seminere kat?lmayan Hakemler 2017 y?l?nda ?l ve Federasyon faaliyetlerinde g÷rev alamayacaklar? gibi 2017 y?l? Hakem Terfi Kurslar?na da kat?lamayacaklard?r.


4. Hakem ve Antren÷rlŘk lisans?na sahip olanlar, 2017 y?l? Federasyon faaliyetlerinden hangisini tercih edeceklerse o geli?im seminerine kat?lacaklard?r. Ancak illerde yap?lacak faaliyetlerde g÷rev yapabilmek išin di?er lisans? da vize edilecektir. Írne?in hem hakem, hem de antren÷r olan bir ki?i, 2017 y?l? Federasyon faaliyetinde hakemlik g÷revini tercih eder de, Hakem Geli?im Semineri'ne kat?l?rsa; ilinde yap?lacak faaliyet ve GIP s?nav?nda g÷rev alabilmesi išin antren÷rlŘk lisans? da vizelenecektir.


5. Hakem ve Antren÷r Geli?im Seminerine kat?lacaklar, TŘrkiye Taekwondo Federasyonu Ba?kanl???n?n (Halk Bankas? Opera ?ubesi TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04 nolu hesab?na "Taekwondo Antren÷rŘ ve/veya Hakem Geli?im Semineri ve Vize ▄creti" ibaresi ile ad ve soyad?n? belirtilerek vize Řcretini yat?racaklard?r.

6. Geli?im Semineri'ne 1. 2. 3. 4. ve 5. Kademe Antren÷rlŘk belgesine sahip olan antren÷rlerimiz ile Aday, ?l, Ulusal, Uluslararas? Hakemlik Belgesi'ne sahip Hakemler kat?lacakt?r.


7. Seminere kat?lacak Hakem ve Antren÷rlerimizin, 09 Aral?k 2016á tarihi mesai saati bitimine kadar Řcretlerini Federasyonumuz hesab?na yat?r?lacakt?r. Dekontlar?n ve ba?vuru formunun asl? Seminer yerinde g÷revlilere teslim edilecektir.

8. Hakem ve Antren÷rlerimizin Geli?im Semineri'ne Taekwondo Elbisesi, E?ofman, Spor Ayakkab?s?, Not Defteri, vb. ihtiyaš duyacaklar? sportif k?yafet ve k?rtasiye malzemelerini yanlar?nda getireceklerdir. Hakem ve Antren÷rlerimiz vizelerini yapt?rmak amac?yla Federasyon kimlik kartlar? ve 1 adet vesikal?k foto?raflar?n? yanlar?nda bulunduracaklard?r.

9. Seminere kat?lacak Hakem ve Antren÷rlerimizin Seminer sŘresince tam pansiyon her ?ey dahil (alkolŘ išecekler hariš), konaklama giderleri Federasyonumuzca; yol giderleri ile di?er masraflar? kendilerince kar??lanacakt?r.


10. Hakem ve Antren÷rlerimiz Geli?im Seminerine ayn? yerde, farkl? toplant? salonlar?nda ayr? ayr? e?itim alacaklard?r.

11. Geli?im Seminerine kat?lmayan Hakem ve Antren÷rlerimize herhangi bir telafi semineri yap?lmayacakt?r.

12. Geli?im Seminerine kat?lmak isteyen Hakem ve Antren÷rler šal??t?klar? kurumdan izinlerini kendileri alacaklard?r.

13.Seminerin yap?laca?? adres 09 Aral?k 2016 tarihinde Federasyonumuz internet sitesinde yay?nlanacakt?r.

Son G├╝ncelleme: Pazartesi, 14 Kas─▒m 2016 09:25
 

AYIN KUL▄B▄

SPONSORLARIMIZ

Anketler

TŘrkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com